podmínky používání

1. SOUHLAS S PODMÍNKAMI

Tyto podmínky použití představují právně závaznou smlouvu uzavřenou mezi vámi, ať už osobně nebo jménem subjektu vy a my, týkající se vašeho přístupu a používání

webové stránky a také jakékoli jiné mediální formy, mediální kanály, mobilní webové stránky nebo mobilní aplikace související, propojené nebo jinak spojené (souhrnně „Stránky“). Souhlasíte s tím, že vstupem na stránky jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s tím, že budete vázáni všemi těmito podmínkami použití. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ, POTOM JE VÁM VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT STRÁNKY A MUSÍTE OKAMŽITĚ UKONČIT POUŽÍVÁNÍ.

Doplňkové podmínky nebo dokumenty, které mohou být čas od času zveřejněny na Stránkách, jsou zde výslovně zahrnuty formou odkazu. Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, čas od času provést změny nebo úpravy těchto Podmínek použití. Na jakékoli změny vás upozorníme aktualizací data „Poslední aktualizace“ těchto Podmínek použití a vy čekáte na jakékoli právo na obdržení konkrétního oznámení o každé takové změně. Ujistěte se prosím, že jste si při každém použití našich stránek zkontrolovali příslušné Podmínky, abyste pochopili, které Podmínky platí. Budete podléhat změnám v jakýchkoli revidovaných Podmínkách používání a bude se mít za to, že jste o nich byli informováni a že jste je přijali, pokud budete nadále používat Stránku po datu zveřejnění těchto upravených Podmínek použití.

Informace uvedené na Stránce nejsou určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou nebo subjektem v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde by takové šíření nebo použití bylo v rozporu se zákonem nebo nařízením nebo které by podléhalo jakémukoli požadavku na registraci. v rámci takové jurisdikce nebo země. V souladu s tím osoby, které se rozhodnou přistupovat na stránky z jiných míst, tak činí z vlastní iniciativy a jsou výhradně odpovědné za dodržování místních zákonů, pokud a v rozsahu, v jakém se místní zákony vztahují.

Stránky nejsou přizpůsobeny tak, aby byly v souladu s průmyslovými předpisy (zákon o přenositelnosti a odpovědnosti zdravotního pojištění (HIPAA), federální zákon o řízení bezpečnosti informací (FISMA) atd.), takže pokud by vaše interakce podléhaly takovým zákonům, nesmíte používat tyto stránky. Stránky nesmíte používat způsobem, který by porušoval Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

Stránky jsou určeny uživatelům, kteří jsou starší 18 let. Osoby mladší 18 let nemají povoleno používat stránky ani se na nich registrovat.

2. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Pokud není uvedeno jinak, jsou stránky naším majetkem a veškerý zdrojový kód, databáze, funkce, software, návrhy webových stránek, zvuk, video, text, fotografie a grafika na stránce (souhrnně „Obsah“) a ochranné známky, servisní známky a loga v nich obsažené (dále jen „známky“) vlastníme nebo kontrolujeme nebo máme na ně licenci a jsou chráněny autorskými právy a zákony o ochranných známkách a různými dalšími právy duševního vlastnictví a zákony o nekalé soutěži Spojených států, mezinárodní autorské zákony a mezinárodní úmluvy. Obsah a značky jsou poskytovány na Stránce „TAK JAK JSOU“ pouze pro vaši informaci a osobní použití. Není-li v těchto Podmínkách používání výslovně uvedeno jinak, nesmí být žádná část webu ani žádný obsah ani značky kopírovány, reprodukovány, agregovány, znovu publikovány, nahrávány, zveřejňovány, veřejně zobrazovány, kódovány, překládány, přenášeny, distribuovány, prodávány, licencovány nebo jinak využívány pro jakékoli komerční účely bez našeho výslovného předchozího písemného povolení.

Za předpokladu, že jste způsobilí používat Stránku, je vám udělena omezená licence k přístupu na Stránku a jejímu používání a ke stažení nebo vytištění kopie jakékoli části Obsahu, ke kterému jste řádně získali přístup, výhradně pro vaši osobní potřebu, nekomerční použití. Vyhrazujeme si všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena na stránce a na stránce, obsahu a značkách.

3. PROHLÁŠENÍ UŽIVATELŮ

Používáním stránek prohlašujete a zaručujete, že: (1) máte právní způsobilost a souhlasíte s dodržováním těchto podmínek použití; (2) nejste nezletilí v jurisdikci, ve které máte bydliště; (3) nebudete na stránky přistupovat pomocí automatizovaných nebo jiných než lidských prostředků, ať už prostřednictvím robota, skriptu nebo jinak; (4) nebudete používat stránky k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu; a (5) vaše používání stránek neporuší žádný platný zákon nebo nařízení.

Pokud poskytnete jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, máme právo pozastavit nebo ukončit váš účet a odmítnout jakékoli současné nebo budoucí použití těchto stránek (nebo jakékoli jejich části).< /p>

4. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Na stránky nesmíte přistupovat ani je používat k žádnému jinému účelu, než je ten, pro který je zpřístupňujeme. Stránky nesmí být používány ve spojení s žádným komerčním úsilím kromě těch, které jsou námi výslovně schváleny nebo schváleny.

Jako uživatel stránek souhlasíte, že nebudete:

Systematicky načítat data nebo jiný obsah z webu vytvářet nebo kompilovat, přímo či nepřímo, sbírku, kompilaci, databázi nebo adresář bez našeho písemného povolení.

Oklamat, podvést nebo uvést v omyl nás a ostatní uživatele, zejména při pokusech o získání citlivých informací o účtu, jako jsou uživatelská hesla.

Obcházet, deaktivovat nebo jinak zasahovat do funkcí webu souvisejících s bezpečností, včetně funkcí, které zabraňují nebo omezují použití nebo kopírování jakéhokoli obsahu nebo vynucují omezení používání webu a/nebo obsahu na nich obsaženého

p>

Znevažují, pošpiňují nebo jinak poškozují podle našeho názoru nás a/nebo stránky.

Použít jakékoli informace získané ze stránek k obtěžování, zneužívání nebo poškozování jiné osoby.

Nesprávně využíváte naše služby podpory nebo odešlete nepravdivá hlášení o zneužití nebo nevhodném chování.

Používejte web způsobem, který není v souladu s platnými zákony nebo předpisy.

Zapojte se do neoprávněného rámování nebo odkazování na stránky.

Nahrávejte nebo přenášejte (nebo se pokoušejte nahrát nebo přenést) viry, trojské koně nebo jiný materiál, včetně nadměrného používání velkých písmen a spamu (nepřetržité odesílání opakujícího se textu), který narušuje nepřerušované používání a požitek stránky nebo upravuje, narušuje, narušuje, pozměňuje nebo zasahuje do používání, funkcí, funkcí, provozu nebo údržby stránek.

Zapojte se do jakéhokoli automatizovaného používání systému, jako je používání skriptů k odesílání komentářů nebo zpráv nebo používání jakéhokoli dolování dat, robotů nebo podobných nástrojů pro sběr a extrakci dat.

Odstraňte upozornění na autorská práva nebo jiná vlastnická práva z jakéhokoli obsahu.

Pokusit se vydávat za jiného uživatele nebo osobu nebo použít uživatelské jméno jiného uživatele.

Nahrávejte nebo přenášejte (nebo se pokoušejte nahrát nebo přenést) jakýkoli materiál, který funguje jako pasivní nebo aktivní mechanismus shromažďování nebo přenosu informací, včetně, bez omezení, formátů pro výměnu jasných grafik („gif“), 1×1 pixel, web chyby, soubory cookie nebo jiná podobná zařízení (někdy označovaná jako „spyware“ nebo „mechanismy pasivního shromažďování“ nebo „pcms“).

Zasahovat, narušovat nebo vytvářet nepřiměřenou zátěž na Stránkách nebo sítích či službách připojených k Stránkám.

Obtěžovat, obtěžovat, zastrašovat nebo vyhrožovat kterémukoli z našich agentů nebo se podílet na poskytování jakékoli části webu vám.

Pokusit se obejít jakákoli opatření webu určená k zabránění nebo omezení přístupu na web nebo jakoukoli část webu

Zkopírujte nebo přizpůsobte software stránek, mimo jiné včetně kódu Flash, PHP, HTML, JavaScript nebo jiného kódu.

Pokud není povoleno platnými zákony, dešifrujte, dekompilujte, rozeberte nebo zpětně analyzujte jakýkoli software tvořící nebo jakýmkoli způsobem tvořící část webu.

S výjimkou toho, co může být důsledkem používání standardního vyhledávače nebo internetového prohlížeče, používejte, spouštějte, vyvíjejte nebo distribuujte jakýkoli automatizovaný systém, včetně, bez omezení, jakéhokoli pavouka, robota, cheatovacího nástroje, škrabky nebo offline čtečky, která přistupuje k webu nebo používání nebo spouštění jakéhokoli neautorizovaného skriptu nebo jiného softwaru.

K nákupu na webu použijte nákupního zástupce nebo nákupního zástupce.

Neoprávněné používání stránek, včetně shromažďování uživatelských jmen a/nebo e-mailových adres uživatelů elektronickými nebo jinými prostředky za účelem zasílání nevyžádaných e-mailů nebo vytváření uživatelských účtů automatizovanými prostředky nebo pod falešnou záminkou.

Používejte Stránku jako součást jakéhokoli úsilí soutěžit s námi nebo jinak používat Stránku a/nebo Obsah pro jakékoli úsilí generující příjmy nebo komerční podnikání.

5. PŘÍSPĚVKY GENEROVANÉ UŽIVATELEM

Stránky nenabízejí uživatelům odesílání nebo zveřejňování obsahu. Můžeme vám poskytnout příležitost vytvářet, odesílat, zveřejňovat, zobrazovat, přenášet, provádět, publikovat, distribuovat nebo vysílat obsah a materiály k nám nebo na Stránkách, včetně, ale bez omezení, textu, písemností, videa, zvuku, fotografií. , grafiku, komentáře, návrhy nebo osobní informace nebo jiný materiál (souhrnně „Příspěvky“). Příspěvky mohou být prohlíženy ostatními uživateli stránek a prostřednictvím webových stránek třetích stran. S jakýmikoli příspěvky, které přenesete, může být zacházeno v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů webu. Když vytvoříte nebo zpřístupníte jakékoli příspěvky, prohlašujete a zaručujete, že:

Vytváření, distribuce, přenos, veřejné zobrazení nebo představení a zpřístupnění, stahování nebo kopírování vašich příspěvků neporušují a nebudou porušovat vlastnická práva, mimo jiné včetně autorských práv, patentů, ochranných známek, obchodních tajná nebo morální práva jakékoli třetí strany.

Vytváření, distribuce, přenos, veřejné zobrazení nebo představení a zpřístupnění, stahování nebo kopírování vašich příspěvků neporušují a nebudou porušovat vlastnická práva, mimo jiné včetně autorských práv, patentů, ochranných známek, obchodních tajná nebo morální práva jakékoli třetí strany.

Jste tvůrcem a vlastníkem nebo máte potřebné licence, práva, souhlasy, vydání a oprávnění k použití a autorizaci nás, webu a dalších uživatelů webu k používání vašich příspěvků jakýmkoli způsobem, o kterém uvažuje Web a tyto Podmínky použití.

Máte písemný souhlas, uvolnění a/nebo povolení každé identifikovatelné jednotlivé osoby ve vašich příspěvcích k použití jména nebo podoby každé takové identifikovatelné individuální osoby k umožnění zahrnutí a použití vašich příspěvků jakýmkoli způsobem zamýšlené webem a těmito podmínkami použití.

Vaše příspěvky nejsou nepravdivé, nepřesné ani zavádějící.

Vaše příspěvky nejsou nevyžádané nebo neautorizované reklamy, propagační materiály, pyramidové hry, řetězové dopisy, spam, hromadné rozesílání nebo jiné formy žádostí.

Vaše příspěvky nejsou obscénní, oplzlé, chlípné, špinavé, násilné, obtěžující, urážlivé, pomlouvačné ani jinak nevhodné (jak určíme).

Vaše příspěvky nikoho nezesměšňují, nezesměšňují, nezlehčují, nezastrašují ani nezneužívají.

Vaše příspěvky neslouží k obtěžování nebo vyhrožování (v právním smyslu těchto podmínek) jakékoli jiné osobě ani k propagaci násilí proti konkrétní osobě nebo skupině lidí.

Vaše příspěvky neporušují žádný platný zákon, nařízení ani pravidlo.

Vaše příspěvky neporušují práva na soukromí nebo publicitu žádné třetí strany.

Vaše příspěvky neporušují žádné platné zákony týkající se dětské pornografie ani jinak určené k ochraně zdraví nebo blaha nezletilých.

Vaše příspěvky neobsahují žádné urážlivé komentáře související s rasou, národností, pohlavím, sexuálními preferencemi nebo fyzickým handicapem.

Vaše příspěvky jinak neporušují ani neodkazují na materiál, který porušuje žádné ustanovení těchto Podmínek použití nebo jakýkoli příslušný zákon či nařízení.

Jakékoli použití webu v rozporu s výše uvedeným porušuje tyto podmínky použití a může mít za následek mimo jiné ukončení nebo pozastavení vašich práv na používání webu.

6. PŘÍSPĚVKOVÁ LICENCE

Souhlasíte s tím, že můžeme přistupovat, ukládat, zpracovávat a používat jakékoli informace a osobní údaje, které nám poskytnete, v souladu s podmínkami Zásad ochrany osobních údajů a vašimi volbami (včetně nastavení).

Odesláním návrhů nebo jiné zpětné vazby týkající se těchto stránek souhlasíte s tím, že můžeme takovou zpětnou vazbu použít a sdílet pro jakýkoli účel, aniž bychom vám byli kompenzováni.

Neprosazujeme žádné vlastnictví vašich příspěvků. Zachováváte si plné vlastnictví všech vašich příspěvků a jakýchkoli práv duševního vlastnictví nebo jiných vlastnických práv spojených s vašimi příspěvky. Neneseme odpovědnost za žádná prohlášení nebo prohlášení ve vašich příspěvcích, které jste poskytli v jakékoli oblasti na Stránce. Jste výhradně odpovědní za své příspěvky na web a výslovně souhlasíte s tím, že nás zprostíte veškeré odpovědnosti a zdržíte se jakýchkoli právních kroků proti nám ohledně vašich příspěvků.

7. POKYNY PRO RECENZE

Můžeme vám poskytnout oblasti na webu, kde můžete zanechat recenze nebo hodnocení. Při zveřejňování recenze musíte splnit následující kritéria: (1) měli byste mít bezprostřední zkušenost s osobou/subjektem, který je recenzován; (2) vaše recenze by neměly obsahovat urážlivé vulgární výrazy nebo urážlivé, rasistické, urážlivé nebo nenávistné výrazy; (3) vaše recenze by neměly obsahovat diskriminační odkazy na základě náboženství, rasy, pohlaví, národnosti, věku, rodinného stavu, sexuální orientace nebo diskriminace; (4) vaše recenze by neměly obsahovat odkazy na nezákonnou činnost; (5) pokud zveřejňujete negativní recenze, neměli byste být spojeni s konkurencí; (6) neměli byste dělat žádné závěry ohledně zákonnosti chování; (7) nesmíte zveřejňovat žádná nepravdivá nebo zavádějící prohlášení; a (8) nesmíte organizovat kampaň vybízející ostatní ke zveřejňování recenzí, ať už pozitivních nebo negativních.

Recenze můžeme přijmout, odmítnout nebo odstranit podle vlastního uvážení. Nemáme absolutně žádnou povinnost prověřovat recenze nebo mazat recenze, a to ani v případě, že je někdo považuje za závadné nebo nepřesné. Recenze nejsou námi podporovány a nemusí nutně představovat naše názory nebo názory kterékoli z našich přidružených společností nebo partnerů. Nepřebíráme odpovědnost za jakoukoli kontrolu nebo za jakékoli nároky, závazky nebo ztráty vyplývající z jakékoli kontroly. Zveřejněním recenze nám tímto udělujete trvalé, nevýhradní, celosvětové, bezplatné, plně placené, převoditelné a sublicencovatelné právo a licenci na reprodukci, úpravu, překlad, přenos jakýmikoli prostředky, zobrazování, provádění, a/nebo distribuovat veškerý obsah související s recenzemi.

8. SOCIÁLNÍ MÉDIA

V rámci funkčnosti webu můžete propojit svůj účet s online účty, které máte u poskytovatelů služeb třetích stran (každý takový účet je „účet třetí strany“) buď: (1) poskytnutím třetí strany -Přihlašovací údaje k účtu strany prostřednictvím webu; nebo (2 ), což nám umožňuje přístup k vašemu účtu třetí strany, jak je povoleno podle příslušných podmínek, které upravují vaše používání každého účtu třetí strany. Prohlašujete a zaručujete, že jste oprávněni sdělit nám své přihlašovací údaje k účtu třetí strany a/nebo nám udělit přístup k vašemu účtu třetí strany, aniž byste porušili kteroukoli z podmínek, které upravují vaše používání příslušných Účet třetí strany, aniž bychom byli zavázáni platit jakékoli poplatky nebo podléhat jakýmkoli omezením používání uloženým poskytovatelem služeb účtu třetí strany, který je třetí stranou. Tím, že nám udělíte přístup k jakýmkoli účtům třetích stran, berete na vědomí, že (1) můžeme přistupovat, zpřístupňovat a ukládat (pokud je to relevantní) jakýkoli obsah, který jste poskytli a uložili na váš účet třetí strany (dále jen „sociální síť „Obsah“), aby byl dostupný na Stránkách a jejich prostřednictvím prostřednictvím vašeho účtu, včetně, bez omezení, jakýchkoli seznamů přátel a (2) můžeme předkládat vašemu účtu třetí strany a přijímat z něj další informace v rozsahu, v jakém budete upozorněni, když propojit svůj účet s účtem třetí strany. V závislosti na účtech třetích stran, které si vyberete, a v souladu s nastavením ochrany osobních údajů, které jste na těchto účtech třetích stran nastavili, mohou být na vašem účtu na Stránce a prostřednictvím vašeho účtu dostupné osobní údaje, které zveřejníte na svých účtech třetích stran. Vezměte prosím na vědomí, že pokud bude účet třetí strany nebo související služba nedostupná nebo pokud poskytovatel služeb třetí strany ukončí náš přístup k takovému účtu třetí strany, nemusí být obsah sociální sítě nadále dostupný na webu a jeho prostřednictvím. Budete mít možnost kdykoli zakázat spojení mezi vaším účtem na webu a vašimi účty třetích stran. UPOZORŇUJEME, ŽE VÁŠ VZTAH S POSKYTOVATELI SLUŽEB TŘETÍCH STRAN SPOJENÝ S VAŠÍMI ÚČTY TŘETÍCH STRAN SE ŘÍDÍ VÝHRADNĚ VAŠÍ SMLOUVOU (SMLOUVAMI) S TĚMITO POSKYTOVATELI SLUŽEB TŘETÍCH STRAN. Nevyvíjíme žádné úsilí k tomu, abychom pro jakýkoli účel kontrolovali jakýkoli obsah sociální sítě, včetně, ale nikoli výhradně, z hlediska přesnosti, zákonnosti nebo neporušování práv, a neneseme odpovědnost za žádný obsah sociálních sítí. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že můžeme přistupovat k vašemu e-mailovému adresáři spojenému s účtem třetí strany a k vašemu seznamu kontaktů uloženým ve vašem mobilním zařízení nebo tabletovém počítači výhradně za účelem identifikace a informování o těch kontaktech, které se také zaregistrovaly k používání webu. . Spojení mezi stránkou a vaším účtem třetí strany můžete deaktivovat tak, že nás kontaktujete pomocí níže uvedených kontaktních informací nebo prostřednictvím nastavení účtu (pokud je to možné). Pokusíme se smazat veškeré informace uložené na našich serverech, které byly získány prostřednictvím takového účtu třetí strany, kromě uživatelského jména a profilového obrázku, které budou spojeny s vaším účtem.

9. PŘIHLÁŠKY

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoli otázky, komentáře, návrhy, nápady, zpětná vazba nebo jiné informace týkající se těchto stránek („příspěvky“), které nám poskytnete, nejsou důvěrné a stanou se naším výhradním vlastnictvím. Vlastníme výhradní práva, včetně všech práv duševního vlastnictví, a budeme oprávněni neomezeně používat a šířit tyto Příspěvky pro jakýkoli zákonný účel, komerční nebo jiný, bez uznání nebo kompenzace pro vás. Tímto se vzdáváte všech morálních práv k jakýmkoli takovým Příspěvkům a tímto zaručujete, že všechny takové Příspěvky jsou vaše originální nebo že máte právo takové Příspěvky předkládat. Souhlasíte, že proti nám nebude možné postihnout jakékoli údajné nebo skutečné porušení nebo zpronevěru jakéhokoli vlastnického práva ve vašich příspěvcích.

10. WEBOVÉ STRÁNKY A OBSAH TŘETÍCH STRAN

Stránky mohou obsahovat (nebo vám mohou být zaslány prostřednictvím webu) odkazy na jiné webové stránky („Webové stránky třetích stran“) a také články, fotografie, text, grafiku, obrázky, návrhy, hudbu, zvuk, video, informace, aplikace, software a další obsah nebo položky patřící třetím stranám nebo od nich pocházející (dále jen „obsah třetích stran“). Takové webové stránky třetích stran a obsah třetích stran nejsou námi vyšetřovány, monitorovány ani kontrolovány z hlediska přesnosti, vhodnosti nebo úplnosti a nejsme zodpovědní za žádné webové stránky třetích stran přístupné prostřednictvím těchto stránek nebo jakýkoli obsah třetích stran zveřejněný na, dostupné prostřednictvím nebo nainstalované z webu, včetně obsahu, přesnosti, urážlivosti, názorů, spolehlivosti, postupů ochrany osobních údajů nebo jiných zásad nebo obsažených na webových stránkách třetích stran nebo obsahu třetích stran. Zahrnutí, odkazování nebo povolení použití nebo instalace jakýchkoli webových stránek třetích stran nebo jakéhokoli obsahu třetích stran neznamená jejich schválení nebo podporu z naší strany. Pokud se rozhodnete opustit stránky a vstoupit na webové stránky třetích stran nebo použít či nainstalovat jakýkoli obsah třetích stran, činíte tak na vlastní riziko a měli byste si být vědomi toho, že tyto Podmínky použití již neplatí. Měli byste si přečíst příslušné smluvní podmínky licence, včetně zásad ochrany osobních údajů a postupů shromažďování dat, na jakékoli webové stránce, na kterou přejdete z této stránky, nebo týkající se jakýchkoli aplikací, které používáte nebo instalujete z této stránky. Veškeré nákupy, které provedete prostřednictvím webových stránek třetích stran, budou uskutečněny prostřednictvím jiných webových stránek a od jiných společností a neneseme žádnou odpovědnost ve vztahu k takovým nákupům, které jsou výhradně mezi vámi a příslušnou třetí stranou. Souhlasíte a berete na vědomí, že nepodporujeme produkty nebo služby nabízené na webových stránkách třetích stran a budete nás chránit před jakoukoli újmou způsobenou těmito produkty nebo službami. Kromě toho se zavazujete, že nás ochráníte před jakýmikoli ztrátami, které utrpíte, nebo újmou způsobenou vám v souvislosti s jakýmkoli Obsahem třetích stran nebo jakýmkoli kontaktem s webovými stránkami třetích stran nebo jakýmkoli způsobem vyplývající z tohoto obsahu.

11. SPRÁVA STRÁNEK

Vyhrazujeme si právo, nikoli však povinnost: (1) monitorovat stránky z hlediska porušení těchto podmínek použití; (2) podniknout příslušné právní kroky proti komukoli, kdo podle našeho uvážení poruší zákon nebo tyto Podmínky použití, včetně, bez omezení, nahlášení takového uživatele orgánům činným v trestním řízení; (3) dle vlastního uvážení a bez omezení odmítnout, omezit přístup k, omezit dostupnost nebo deaktivovat (v rozsahu technologicky proveditelném) jakýkoli z vašich příspěvků nebo jakoukoli jejich část; (4) na základě našeho výhradního uvážení a bez omezení, upozornění nebo odpovědnosti, odstranit z webu nebo jinak zakázat všechny soubory a obsah, které jsou nadměrné velikosti nebo jsou jakýmkoli způsobem zatěžující naše systémy; a (5) jinak spravovat web způsobem určeným k ochraně našich práv a majetku a k usnadnění řádného fungování webu.

12. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ

Tyto Podmínky používání zůstávají v plné platnosti a účinnosti, dokud tyto stránky používáte. BEZ OMEZENÍ JAKÝCHKOLI JINÝCH USTANOVENÍ TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ, VYHRAZUJEME SI PRÁVO PODLE SVÉHO UVÁŽENÍ A BEZ OZNÁMENÍ NEBO ODPOVĚDNOSTI ODMÍTNUTÍ PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK (VČETNĚ BLOKOVÁNÍ NĚKTERÝCH IP ADRES), JAKÉKOLI OSOBE BEZ DŮVODU, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, PORUŠENÍ JAKÉHOKOLI PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY NEBO SMLOUVY OBSAŽENÝCH V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽÍVÁNÍ NEBO JAKÉHOKOLI PŘÍSLUŠNÉHO ZÁKONA NEBO PŘEDPISU. MŮŽEME UKONČIT VAŠE POUŽÍVÁNÍ NEBO ÚČAST NA STRÁNKÁCH NEBO SMAZAT JAKÝKOLI OBSAH NEBO INFORMACE, KTERÉ JSTE ZVEŘELI, KDYKOLI, BEZ VAROVÁNÍ, PODLE NAŠEHO VÝHRADNÍHO UVÁŽENÍ.

Pokud z jakéhokoli důvodu ukončíme nebo pozastavíme váš účet, je vám zakázáno registrovat a vytvářet nový účet pod svým jménem, ​​falešným nebo vypůjčeným jménem nebo jménem jakékoli třetí strany, a to i v případě, že můžete jednat jménem třetí strany. Kromě ukončení nebo pozastavení vašeho účtu si vyhrazujeme právo podniknout příslušné právní kroky, včetně, bez omezení, občanskoprávní, trestní a soudní nápravy.

13. ÚPRAVY A PŘERUŠENÍ

Vyhrazujeme si právo kdykoli nebo z jakéhokoli důvodu změnit, upravit nebo odstranit obsah stránek podle vlastního uvážení bez upozornění. Nemáme však žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našich Stránkách. Vyhrazujeme si také právo kdykoli bez upozornění upravit nebo ukončit provoz celé stránky nebo její části. Neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoli úpravy, změny ceny, pozastavení nebo zrušení webu.

Nemůžeme zaručit, že stránky budou vždy dostupné. Můžeme zaznamenat hardwarové, softwarové nebo jiné problémy nebo potřebu provést údržbu související se stránkou, což může mít za následek přerušení, zpoždění nebo chyby. Vyhrazujeme si právo kdykoli nebo z jakéhokoli důvodu změnit, revidovat, aktualizovat, pozastavit, přerušit nebo jinak upravit stránky bez předchozího upozornění. Souhlasíte s tím, že neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, poškození nebo nepříjemnosti způsobené vaší nemožností přístupu nebo používání stránky během jakéhokoli výpadku nebo přerušení stránek. Nic v těchto Podmínkách použití nebude vykládáno tak, aby nás zavazovalo udržovat a podporovat stránky nebo dodávat jakékoli opravy, aktualizace nebo vydání v souvislosti s nimi.

14. ŘEŠENÍ SPORŮ

Pro urychlení řešení a kontrolu nákladů na jakýkoli spor, kontroverzi nebo nárok související s těmito Podmínkami použití (každý „Spor“ a společně „Spor“) vznesený vámi nebo námi (jednotlivě „Strana“ a společně „smluvní strany“) se strany dohodly, že se nejprve pokusí vyjednat jakýkoli spor (kromě sporů výslovně uvedených níže) neformálně po dobu nejméně třiceti (30) dnů před zahájením rozhodčího řízení. Tato neformální jednání začnou na základě písemného oznámení jedné strany druhé straně.

Závazné rozhodčí řízení

Jakýkoli spor vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně jakékoli otázky týkající se její existence, platnosti nebo ukončení, bude předán a s konečnou platností vyřešen Mezinárodním obchodním arbitrážním soudem při Evropské arbitrážní komoře (Belgie, Brusel , Avenue Louise, 146) podle pravidel tohoto ICAC, která se v důsledku odkazu na ně považují za součást tohoto ustanovení.

Omezení

Strany souhlasí s tím, že jakékoli rozhodčí řízení bude omezeno na spor mezi stranami jednotlivě. V plném rozsahu povoleném zákonem (a) žádné rozhodčí řízení nebude spojeno s jiným řízením; (b) neexistuje žádné právo nebo oprávnění k tomu, aby byl jakýkoli spor projednáván na základě skupinové žaloby nebo aby byly použity postupy hromadné žaloby; a (c) neexistuje žádné právo nebo oprávnění k tomu, aby byl jakýkoli spor podán v údajném zastoupení jménem široké veřejnosti nebo jakýchkoli jiných osob.

Výjimky z neformálních vyjednávání a arbitráže

Smluvní strany souhlasí s tím, že na následující spory se nevztahují výše uvedená ustanovení týkající se neformálních jednání a závazného rozhodčího řízení: (a) jakékoli spory usilující o vymáhání nebo ochranu nebo týkající se platnosti jakýchkoli práv duševního vlastnictví smluvní strany ; (b) jakýkoli spor související nebo vyplývající z obvinění z krádeže, pirátství, narušení soukromí nebo neoprávněného použití; a (c) jakýkoli nárok na soudní zákaz. Pokud bude toto ustanovení shledáno nezákonným nebo nevymahatelným, pak se žádná ze smluvních stran nerozhodne řešit jakýkoli spor spadající do té části tohoto ustanovení, která bude shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, a takový spor bude rozhodován soudem s příslušnou jurisdikcí v rámci soudů uvedených pro jurisdikci výše a strany souhlasí, že se podřídí osobní jurisdikci tohoto soudu.

15. OPRAVY

Na stránkách mohou být informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, včetně popisů, cen, dostupnosti a různých dalších informací. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo aktualizovat informace na webu.

18. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDEME MY ANI NAŠI ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI ODPOVĚDNÍ VÁM NEBO JAKÉKOLI TŘETÍM STRANÁM ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO SS TRESTUJÍCÍ ŠKODY, LOST, LOST. DAT NEBO JINÝCH ŠKOD VZNIKLÝCH V důsledku VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK, I KDYŽ NÁS BYLI UPOZORNĚNY NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

19. ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že nás budete bránit, odškodníte a ochráníte nás, včetně našich dceřiných společností, přidružených společností a všech našich příslušných úředníků, zástupců, partnerů a zaměstnanců, před a proti jakékoli ztrátě, poškození, odpovědnosti, nároku nebo požadavku, včetně přiměřených poplatků a výdajů za právní zastoupení, které vynaložila jakákoli třetí strana v důsledku nebo vyplývající z: (1) používání stránek; (2) porušení těchto Podmínek použití; (3) jakékoli porušení vašich prohlášení a záruk uvedených v těchto Podmínkách použití; (4) vaše porušení práv třetí strany, včetně, ale bez omezení na práva duševního vlastnictví; nebo (5) jakýkoli zjevně škodlivý akt vůči jakémukoli jinému uživateli Stránky, se kterým jste se spojili prostřednictvím Stránky. Bez ohledu na výše uvedené si vyhrazujeme právo na vaše náklady převzít výhradní obranu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, za kterou nás musíte odškodnit, a souhlasíte s tím, že budete na vaše náklady spolupracovat při naší obhajobě takových nároků. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás informovali o jakémkoli takovém nároku, akci nebo řízení, které je předmětem tohoto odškodnění, jakmile se o tom dozvíme.

20. UŽIVATELSKÉ ÚDAJE

Uchováme určité údaje, které přenesete na Stránku za účelem řízení výkonu Stránky, stejně jako údaje související s vaším používáním Stránky. I když provádíme pravidelné rutinní zálohy dat, nesete výhradní odpovědnost za všechna data, která přenesete nebo která se týkají jakékoli činnosti, kterou jste provedli pomocí Stránek. Souhlasíte s tím, že vůči vám neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakýchkoli takových dat, a tímto se vzdáváte jakéhokoli práva na žalobu proti nám vyplývající z takové ztráty nebo poškození takových dat.

21. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE, TRANSAKCE A PODPISY

Návštěva stránek, zasílání e-mailů a vyplňování online formulářů představují elektronickou komunikaci. Souhlasíte s přijímáním elektronické komunikace a souhlasíte s tím, že všechny dohody, oznámení, zveřejnění a další sdělení, která vám poskytujeme elektronicky, prostřednictvím e-mailu a na Stránkách, splňují jakýkoli zákonný požadavek, aby taková komunikace byla písemná. TÍMTO SOUHLASÍTE S POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÝCH PODPISŮ, SMLUV, OBJEDNÁVEK A JINÝCH ZÁZNAMŮ A S ELEKTRONICKÝM DORUČOVÁNÍM OZNÁMENÍ, ZÁSAD A ZÁZNAMŮ O TRANSAKCÍCH NÁMI Iniciovaných NEBO DOKONČENÝCH NÁMI NEBO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY. Tímto se vzdáváte jakýchkoli práv nebo požadavků vyplývajících ze zákonů, předpisů, pravidel, nařízení nebo jiných zákonů v jakékoli jurisdikci, které vyžadují originální podpis nebo doručení nebo uchování neelektronických záznamů, nebo na platby nebo poskytování kreditů jakýmikoli jinými prostředky. než elektronické prostředky.

22. C.A. UŽIVATELÉ A OBYVATELÉ LIFORNIE

Pokud jakákoli stížnost s námi nebude uspokojivě vyřešena, můžete se písemně obrátit na oddělení pomoci při stížnostech Divize spotřebitelských služeb Kalifornského ministerstva pro spotřebitelské záležitosti na adrese 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 nebo telefonicky na čísle (800) 952-5210 nebo (916) 445-1254.

23. RŮZNÉ

Tyto podmínky použití a jakékoli zásady nebo provozní pravidla, které zveřejníme na stránce nebo v souvislosti s touto stránkou, představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi. Naše selhání při uplatňování nebo vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto Podmínek použití nebude fungovat jako vzdání se takového práva nebo ustanovení. Tyto Podmínky použití fungují v plném rozsahu povoleném zákonem. Můžeme kdykoli postoupit některá nebo všechna svá práva a povinnosti jiným. Neneseme odpovědnost ani ručíme za jakoukoli ztrátu, poškození, zpoždění nebo nečinnost způsobené jakoukoli příčinou mimo naši přiměřenou kontrolu. Pokud je jakékoli ustanovení nebo část ustanovení těchto Podmínek použití shledáno jako škodlivé, neplatné nebo nevymahatelné, považuje se toto ustanovení nebo část ustanovení za oddělitelné od těchto Podmínek použití a neovlivňuje platnost a vymahatelnost jakýchkoli zbývajících ustanovení. Mezi vámi a námi nevzniká žádný společný podnik, partnerství, zaměstnání nebo agenturní vztah v důsledku těchto podmínek použití nebo používání stránek. Souhlasíte s tím, že tyto Podmínky použití nebudou vykládány proti nám na základě jejich návrhu. Tímto se vzdáváte veškerých možností obrany, které můžete mít na základě elektronické podoby těchto Podmínek použití a chybějícího podpisu smluvními stranami za účelem provedení těchto Podmínek použití.

24. KONTAKTUJTE NÁS

Chcete-li vyřešit stížnost týkající se webu nebo získat další informace týkající se používání webu, kontaktujte nás.

Back To Top